sexta-feira, 9 de dezembro de 2016

"The irreversibility of time" (...) 257
The moment of decision is that sovereign instant (...), in which an attitude is taken with the absolute conviction of the urgency of this measure.

It is crucial to make decisions and difficult to choose from a wide variety of opinions, to face them, there is the incapacity, culminating in postponing this important decision.

It is clear that there must be a psychic predisposition in harmony with physical and psychological well-being and associated with will and need, so that the outcome is affective and favorable.

Because decisions have a direct impact, above all in the domain of a given situation, a self-confidence that is affirmed, given the control of an entire situation.

However, it is important to decide, because one also learns from mistakes, there is only guarantee of something (...), taking risks due to its uncertainty, in the face of an unexpected behavior that modifies an entire situation.

So there are moments that we imagined, are incredible some cause disappointment, above all because it has been mentioned, that inexperience allied with inevitability, atypical conditions that condition the good and normal course of the supposed pretensions and purposes.

Inexperience is the summation, a sequence of "slips" that culminate in an unsuccessful management that has brought losses, in the face of inopportune decisions, without effectiveness, outside of real time.

Decisions must be imperative, an appropriate procedure as fast as possible, to exert certain pressure and intensity on the speed of resolutions to achieve positive results.

Good decisions guarantee the success of the current situation, which is reflected in the context of the development of the actions and actions of the current conjuncture, by the full knowledge of the effects produced by these resolutions.

The relationship between time and decisions is that time in its swift course, a vertiginous passage, while decisions are made within that time (...), that sometimes these decisions fall short of expectations due to lack of "time".

For timing is one that must be exercised in real time, in order to have an effect on its effectiveness, a moment of action that is pragmatic because it is an objective of this concrete practice.

However, time progressively evolves, if we take into account that in its rapid and constant passage in movement its circular, this specific and gradual data that is at the disposal of humanity's great universe of intentionality, on the one hand.

On the other hand, given its specific nature, since it goes beyond (...), its course is endless, so it is decisions that must be taken in a useful moment to have the desired impact, the Of real time, and the resolutions are feasible.


Thus our discourse sought the exact direction to leave some more considerations on the subject the "irreversibility of time". António Cardoso

"De onomkeerbaarheid van de tijd" (...) 257
Het moment van de beslissing is dat soevereine moment (...) waarin wordt opgetreden met de absolute overtuiging van de urgentie van deze maatregel.

Het is cruciaal om beslissingen te nemen en moeilijk te kiezen op diverse adviezen op het gezicht, is het onvermogen heeft geleid tot deze belangrijke beslissing vertragen.

Het is duidelijk dat er een aanleg ziel in harmonie met de fysieke en psychologische en bijbehorende welzijn van de wil en nodig moeten zijn, zodat de uitkomst is gunstig en affectieve.

Omdat de beslissingen die een directe impact hebben, met name op het gebied van een bepaalde situatie een zelfvertrouwen dat zegt, over de controle van een hele situatie.

Het is echter belangrijk om te beslissen, omdat ze ook leren van de fouten, is er slechts iets garanderen (...), waarbij risico's vanwege hun onzekerheid als gevolg van onverwachte gedrag dat een hele situatie wijzigt.

Dus, er zijn momenten dat we dachten, zijn ongelooflijke oorzaak enige teleurstelling, met name zoals hierboven vermeld, dat onervarenheid in combinatie met onvermijdelijkheid, atypische voorwaarden die de goede en normale verloop van de vermeende claims en doeleinden beïnvloeden.

Gebrek aan ervaring is de optelling van een reeks van "ontsporing", die uitmonden in een mislukte run, waarbij de verliezen ten opzichte van de ongelegen beslissingen, ineffectief, van real-time gebracht.

Besluiten moeten zo snel mogelijk verplicht worden gesteld, een passende procedure om bepaalde druk en intensiteit in snelle resoluties om positieve resultaten te krijgen uit te oefenen.

Goede beslissingen garantie voor succes in het kader van deze tijd, wat resulteert in de ontwikkeling van de besluiten en acties van de huidige situatie, de volledige kennis van de gevolgen die deze resoluties te produceren.

De relatie tussen tijd en besluiten, is dat de tijd in uw snelle route halsbrekende passage, terwijl de beslissingen worden genomen binnen die tijd (...), die soms onder het niveau van de verwachte gebrek aan deze beslissingen "tijd".

Omdat het juiste moment is er een die moet worden betracht in real time te effect op de doeltreffendheid ervan, een moment van actie X, die om pragmatische doel van de concrete praktijk te produceren.

Maar de tijd evolueert geleidelijk als we bedenken dat in de snelle en gestage passage bewegen zijn ronde, deze specifieke en geleidelijke want het is ter beschikking van de algemene bedoeling van het universum van de mensheid, aan de ene kant.

Aan de andere kant, gezien de specificiteit die is verstreken sinds, gaat verder dan (...), dit is eindeloos zijn loop, dus het is beslissingen moeten worden in een goede tijd genomen om de impact die je wilt hebben, de real-time, en zijn afdwingbaar resoluties.


Dus onze discours zocht de juiste richting om een ​​paar overwegingen achter te laten op het thema 'onomkeerbaarheid van de tijd. " Antonio Cardoso

"Die Unumkehrbarkeit der Zeit" (...) 257
Der Moment der Entscheidung ist, dass Staats vor (...), in der Aktion mit der absoluten Überzeugung von der Dringlichkeit dieser Maßnahme getroffen wird.

Es ist entscheidend, Entscheidungen zu treffen und schwer auf eine große Vielfalt von Meinungen zu wählen, um das Gesicht, es ist die Unfähigkeit, was diese wichtige Entscheidung zu verzögern.

Offensichtlich muss es eine Prädisposition Seele im Einklang sein mit dem physischen und psychischen und der damit verbundenen Wohlbefinden des Willens und Not, so dass das Ergebnis günstig und affektiven ist.

Da die Entscheidungen haben einen direkten Einfluss, vor allem der Bereich einer gegebenen Situation ein Selbstvertrauen, das, um die Kontrolle über eine ganze Situation sagt.

Allerdings ist es wichtig zu entscheiden, weil sie auch aus den Fehlern lernen, gibt es nur etwas garantieren (...), Risiken für ihre Unsicherheit aufgrund von unerwarteten Verhalten nehmen, die eine ganze Situation ändert.

So gibt es Zeiten, die wir vorstellen, sind unglaublich Ursache eine gewisse Enttäuschung, vor allem, wie oben erwähnt, dass die Unerfahrenheit in Kombination mit Zwangsläufigkeit, atypische Bedingungen, die die guten und normalen Verlauf der angeblichen Ansprüche und Ziele beeinflussen.

Unerfahrenheit ist die Summe aus einer Folge von "Schlupf", die in einem erfolglosen Lauf gipfeln, die Verluste gegenüber den unpassendsten Entscheidungen gebracht, unwirksam, aus Echtzeit.

Die Entscheidungen sollten so schnell wie möglich verpflichtend, ein geeignetes Verfahren sein, bestimmten Druck und Intensität in schnelle Beschlüsse zu üben positive Ergebnisse zu erzielen.

Gute Entscheidungen garantieren den Erfolg im Rahmen dieser heutigen Zeit, die bei der Entwicklung der Handlungen und Aktionen der aktuellen Situation ergibt, die volle Kenntnis über die Auswirkungen, die diese Auflösungen erzeugen.

Die Beziehung zwischen Zeit und Entscheidungen ist, dass die Zeit, in der schnelle Weg rasender Passage, während Entscheidungen innerhalb dieser Zeit gemacht werden (...), dass manchmal diese Entscheidungen zu kurz von dem erwarteten Mangel an "Zeit".

Da die entsprechende Zeit ist eine, die in Echtzeit ausgeübt werden sollte Auswirkungen auf seine Wirksamkeit zu erzeugen, einen Moment der Aktion X, das pragmatische Ziel der konkreten Praxis sein soll.

Allerdings entwickelt sich Zeit allmählich, wenn wir in seiner schnellen und stetigen Durchgang zu bewegen seine kreisförmige, diese spezifische und schrittweise, wie es auf die allgemeine Absicht des Universums der Menschheit zur Verfügung steht, auf der einen Seite der Ansicht, dass.

Auf der anderen Seite aufgrund seiner Spezifität, die seit verstreicht, geht über (...), dann ist dies seinen Lauf endlos, sollte so dass es Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden, um die Auswirkungen, die Sie haben wollen, die Echtzeit, und durchsetzbare Beschlüsse sein.


So suchte unser Diskurs die genaue Richtung ein paar Überlegungen zum Thema zu verlassen "Unumkehrbarkeit der Zeit." Antonio Cardoso

"La irreversibilidad del tiempo" (...) 257
El momento de la decisión es ese momento soberana (...) en el que se adoptan medidas con la convicción absoluta de la urgencia de esta medida.

Es crucial para tomar decisiones y difícil elegir en una amplia variedad de opiniones, a la cara, no es la incapacidad, el resultado retrasar esta importante decisión.

Es evidente que tiene que haber una predisposición alma en sintonía con el bienestar físico y psicológico asociado y de la voluntad y la necesidad, por lo que el resultado es favorable y afectiva.

Debido a que las decisiones tienen un impacto directo, especialmente en la zona de una situación dada una confianza en sí mismo que dice, por el control de una situación entera.

Sin embargo, es importante para decidir, porque también aprenden de los errores, sólo hay garantía de algo (...), la toma de riesgos por su incertidumbre, debido a un comportamiento inesperado que modifica una situación de conjunto.

Por lo tanto, hay momentos en que nos imaginamos, se causa una cierta decepción increíble, especialmente en lo que se ha dicho, que la inexperiencia combinado con la inevitabilidad, condiciones atípicas que afectan el curso buena y normal de las supuestas afirmaciones y propósitos.

La falta de experiencia es la suma de una secuencia de "deslizamiento", que culminan en una carrera sin éxito, lo que provocó pérdidas contra las decisiones inoportunos, ineficaces, fuera del tiempo real.

Las decisiones deben ser obligatorios, un procedimiento adecuado lo más rápidamente posible, para ejercer cierta presión e intensidad en la rápida resolución para obtener resultados positivos.

Las buenas decisiones garantizan el éxito en virtud de este tiempo presente, lo que se traduce en el desarrollo de los actos y acciones de la situación actual, el pleno conocimiento de los efectos que producen estas resoluciones.

La relación entre el tiempo y las decisiones, es que el tiempo en su rápido paso de la ruta de vértigo, mientras que las decisiones se toman dentro de ese tiempo (...), que a veces estas decisiones están a la altura de la falta esperada de "tiempo".

Debido a que el momento adecuado es uno que debe ser ejercido en tiempo real para producir efecto sobre su eficacia, un momento de la acción X que es ser objetivo pragmática de la práctica concreta.

Sin embargo, el tiempo poco a poco evoluciona si tenemos en cuenta que en su paso rápido y constante moviendo su circular, esta específica y gradual, ya que está disponible a la intención general del universo de la humanidad, por una parte.

Por otra parte, dada su especificidad, ya que transcurre, va más allá (...), esto es interminable su curso, por lo que está decisiones se deben tomar en buen momento para tener el impacto que desea, el en tiempo real, y estar resoluciones ejecutables.


Así que nuestro discurso buscó la dirección exacta para dejar algunas consideraciones sobre el tema de "irreversibilidad del tiempo." Antonio Cardoso

"L'irréversibilité du temps" (...) 257
Le moment de la décision est ce moment souverain (...) dans lequel l'action est prise avec la conviction absolue de l'urgence de cette mesure.

Il est crucial de prendre des décisions et difficile de choisir sur une grande variété d'opinions, sur le visage, il est l'incapacité, ce qui entraîne de retarder cette décision importante.

Il est clair qu'il doit y avoir une âme de prédisposition en harmonie avec le bien-être physique et psychologique et associé de la volonté et le besoin, de sorte que le résultat est favorable et affective.

Parce que les décisions ont un impact direct, en particulier la zone d'une situation donnée d'une confiance en soi qui dit, sur le contrôle d'une situation dans son ensemble.

Cependant, il est important de décider, car ils apprennent aussi des erreurs, il n'y a qu'une garantie de quelque chose (...), de prendre des risques pour leur incertitude, en raison du comportement inattendu qui modifie une situation dans son ensemble.

Ainsi, il y a des moments que nous imaginions, sont la cause incroyable une certaine déception, en particulier comme indiqué ci-dessus, que l'inexpérience combinée avec inévitabilité, les conditions atypiques qui affectent le bien et le cours normal des revendications et des objectifs allégués.

Inexpérience est la somme d'une séquence de «glissement» qui aboutissent à une course infructueuse, qui a des pertes contre les décisions inopportunes, inefficaces, hors du temps réel.

Les décisions devraient être obligatoires, une procédure appropriée le plus rapidement possible, d'exercer une certaine pression et de l'intensité dans les résolutions rapides pour obtenir des résultats positifs.

Les bonnes décisions garantissent le succès dans le temps présent, qui se traduit par le développement des actes et des actions de la situation actuelle, la connaissance complète des effets qui produisent ces résolutions.

La relation entre le temps et les décisions, est que le temps dans votre rapide passage route vertigineuse, alors que les décisions sont prises dans ce délai (...), que, parfois, ces décisions sont en deçà de l'absence prévue de «temps».

Parce que le temps approprié est celui qui devrait être exercé en temps réel pour produire un effet sur son efficacité, un moment d'action X qui doit être objectif pragmatique de la pratique concrète.

Cependant, le temps évolue progressivement si l'on considère que, dans son passage rapide et régulier déplace sa circulaire, ce spécifique et progressive car il est disponible à l'intention générale de l'univers de l'humanité, d'une part.

D'autre part, compte tenu de sa spécificité écoulé depuis, va au-delà (...), cela est sans fin son cours, il est donc des décisions doivent être prises en temps utile d'avoir l'impact que vous voulez, en temps réel, et être des résolutions exécutoires.


Donc, notre discours a cherché le sens exact de laisser quelques considérations sur le thème de «l'irréversibilité du temps." Antonio Cardoso

«Η μη αναστρεψιμότητα του χρόνου» (...) 257
Η στιγμή της απόφασης είναι ότι κυρίαρχο στιγμή (...) με την οποία αναλαμβάνεται δράση με την απόλυτη πεποίθηση του επείγοντος χαρακτήρα του μέτρου αυτού.

Είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και είναι δύσκολο να επιλέξουν σε μια ευρεία ποικιλία των απόψεων, στο πρόσωπο, υπάρχει η αδυναμία, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει αυτή τη σημαντική απόφαση.

Είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μια ψυχή προδιάθεση σε αρμονία με τη φυσική και ψυχολογική και συνδέονται ευημερία της θέλησης και της ανάγκης, έτσι ώστε το αποτέλεσμα είναι ευνοϊκό και συναισθηματική.

Επειδή οι αποφάσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο, ειδικά η περιοχή του μια δεδομένη κατάσταση μια αυτοπεποίθηση που λέει, πάνω από τον έλεγχο μιας ολόκληρης κατάστασης.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αποφασίσει, επειδή, επίσης, να μάθουν από τα λάθη, δεν υπάρχει εγγύηση μόνο κάτι (...), την ανάληψη κινδύνων για την αβεβαιότητα τους, λόγω απροσδόκητη συμπεριφορά που τροποποιεί την όλη κατάσταση.

Έτσι, υπάρχουν φορές φανταζόμασταν, είναι απίστευτο να προκαλέσει κάποια απογοήτευση, ιδιαίτερα όπως προαναφέρθηκε, ότι η απειρία σε συνδυασμό με αναπόφευκτο, άτυπες συνθήκες που επηρεάζουν την καλή και την συνήθη πορεία των προβαλλομένων ισχυρισμών και σκοπούς.

Απειρία είναι το άθροισμα μιας ακολουθίας "ολίσθηση" που καταλήγουν σε μια αποτυχημένη πορεία, η οποία έφερε απώλειες κατά τις άκαιρες αποφάσεις, αναποτελεσματική, από πραγματικό χρόνο.

Οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, η κατάλληλη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, για να ασκήσει κάποια πίεση και ένταση στην ταχεία ψηφίσματα για να πάρει θετικά αποτελέσματα.

Καλή αποφάσεις εγγυηθεί την επιτυχία κάτω από την παρούσα στιγμή, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη των πράξεων και ενεργειών της σημερινής κατάστασης, την πλήρη γνώση των επιπτώσεων που παράγουν αυτά τα ψηφίσματα.

Η σχέση μεταξύ του χρόνου και των αποφάσεων, είναι ότι ο χρόνος στο γρήγορο πέρασμα διαδρομή ιλιγγιώδη σας, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας (...), ότι μερικές φορές αυτές οι αποφάσεις υπολείπονται της αναμενόμενης έλλειψης "χρόνος".

Επειδή η κατάλληλη στιγμή είναι αυτή που θα πρέπει να ασκείται σε πραγματικό χρόνο για την παραγωγή επίδραση στην αποτελεσματικότητά του, μια στιγμή της δράσης Χ η οποία θα είναι ρεαλιστική στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής.

Ωστόσο, ο χρόνος εξελίσσεται σταδιακά, αν λάβουμε υπόψη ότι σε γρήγορη και σταθερή πέρασμα του κινείται κυκλικά της, αυτή τη συγκεκριμένη και σταδιακή, καθώς είναι διαθέσιμη στο ευρύ πρόθεση του σύμπαντος της ανθρωπότητας, από τη μία πλευρά.

Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ιδιαιτερότητα του που μεσολαβεί από το, πηγαίνει πέρα ​​(...), αυτό είναι ατελείωτες πορεία της, γι 'αυτό οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται εγκαίρως για να έχουν τον αντίκτυπο που θέλετε, το σε πραγματικό χρόνο, και είναι εκτελεστές αποφάσεις.


Έτσι, λόγου μας ζήτησε την ακριβή κατεύθυνση για να αφήσει μερικές σκέψεις σχετικά με το θέμα των «μη αναστρεψιμότητα του χρόνου." Antonio Cardoso

"L'irreversibilità del tempo" (...) 257
Il momento della decisione è quel momento sovrano (...) in cui si interviene con la convinzione assoluta l'urgenza di questa misura.

E 'fondamentale per prendere decisioni e difficile scegliere su una vasta gamma di opinioni, al viso, vi è l'incapacità, conseguente a ritardare questa importante decisione.

Chiaramente ci deve essere un'anima predisposizione in sintonia con il benessere fisico e psicologico e associati della volontà e necessità, in modo che il risultato è favorevole e affettiva.

Poiché le decisioni hanno un impatto diretto, in particolare l'area di una data situazione una sicurezza che dice, per il controllo di un'intera situazione.

Tuttavia, è importante decidere, perché anche imparare dagli errori, c'è garantiscono solo qualcosa (...), prendendo rischi per la loro incertezza, a causa del comportamento imprevisto che modifica un'intera situazione.

Così, ci sono volte che abbiamo immaginato, sono incredibili causa qualche delusione, in particolare per quanto detto sopra, che l'inesperienza in combinazione con inevitabilità condizioni atipiche che influenzano il corso bene e normale delle presunte rivendicazioni e scopi.

L'inesperienza è la somma di una sequenza di "slittamento" che si concludono in una corsa senza successo, che ha portato le perdite contro le decisioni inopportuni, inefficaci, fuori dal tempo reale.

Le decisioni devono essere obbligatorie, una procedura adeguata il più rapidamente possibile, per esercitare certa pressione e l'intensità in risoluzioni veloci per ottenere risultati positivi.

Le buone decisioni garantiscono il successo in questo tempo presente, che si traduce nello sviluppo degli atti e delle azioni della situazione attuale, la piena conoscenza degli effetti che producono queste risoluzioni.

Il rapporto tra tempo e le decisioni, è che il tempo nel vostro passaggio percorso a rotta di collo veloce, mentre le decisioni vengono prese entro tale termine (...), che a volte queste decisioni sono inferiori del previsto mancanza di "tempo".

Poiché il tempo appropriato è quello che dovrebbe essere esercitato in tempo reale per produrre effetti sulla sua efficacia, un momento di azione X che deve essere obiettivo pragmatica della pratica concreta.

Tuttavia, il tempo gradualmente evolve se si considera che nel suo passaggio rapido e costante movimento la propria circolare, questo specifico e graduale quanto è disponibile per l'intenzione generale dell'universo dell'uomo, da un lato.

D'altra parte, data la sua specificità che intercorre dal momento che, va al di là (...), questo è senza fine il suo corso, quindi è decisioni devono essere prese in tempo utile per avere l'impatto desiderato, il in tempo reale, ed essere applicabili le risoluzioni.


Quindi, il nostro discorso ha cercato il senso esatto di lasciare alcune considerazioni sul tema della "irreversibilità del tempo." Antonio Cardoso